I Love Cheese NL

Chavroux Challenge

Reglement wedstrijd Savencia « Chavroux Challenge »

OM AAN DEZE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN, MOETEN DE DEELNEMERS:

  • De account Ilovecheese https://www.instagram.com/ilovecheese.be/ volgen
  • Onder de post https://www.instagram.com/p/CefsHghtaLZ/ van Ilovecheese waarin sprake is van de wedstrijd een origineel receptidee met een product uit de Chavroux® Piramide-reeks (natuur, bieslook of vijgen) plaatsen
  • 2 Instagram accounts van hun vrienden taggen
  • De hashtag #chavrouxchallenge gebruiken
  • Hun post delen als story (niet verplicht om te mogen deelnemen)

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD VAN SAVENCIA: ‘CHAVROUX® CHALLENGE’

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DIT REGLEMENT

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Savencia Fromage & Dairy Benelux NV met hoofdkantoor in de Kroonstraat 6, 1050 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer 0406.658.741 (hierna ‘Savencia’).

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die door Savencia in het kader van deze wedstrijd moet worden genomen.

ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Deelname aan de Wedstrijd is enkel toegelaten voor natuurlijke personen die in België woonachtig zijn. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en een Instagram-account hebben.  In geval van betwisting kan een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Aangezien de deelname aan de wedstrijd online gebeurt, worden geen communicatiekosten aangerekend. Deelnemen is volledig gratis.

Deze wedstrijd begint op 07/06/2022 om 00:00 en eindigt op 04/07/2022 om 23:59, wat ook de uiterste inzenddatum is. Deze periode kan echter te allen tijde door Savencia worden verlengd, onderbroken of beëindigd.

Om aan deze wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers:

  • De account Ilovecheese https://www.instagram.com/ilovecheese.be/ volgen
  • Onder de post van Ilovecheese waarin sprake is van de wedstrijd een origineel receptidee met een product uit de Chavroux® Piramide-reeks (natuur, bieslook of vijgen) plaatsen
  • 2 Instagram accounts van hun vrienden taggen
  • De hashtag #chavrouxchallenge gebruiken
  • Hun post delen als story (niet verplicht om te mogen deelnemen)

ARTIKEL 3 – AANWIJZING VAN DE WINNAAR

De deelnemer die het origineelste en lekkerste recept heeft bedacht, wordt tot winnaar uitgeroepen. Bij het afsluiten van de wedstrijd wordt de winnaar gekozen door een jury van marketingexperts. De beslissing is definitief, onherroepelijk en onbetwistbaar. De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de kans om de prijs te winnen afhankelijk is van hun recept. Ze begrijpen dat ze mogelijk geen prijs zullen winnen, ook al hebben ze een receptidee op basis van Chavroux® Piramide gedeeld.

ARTIKEL 4 – DE PRIJS

Een jaar lang Chavroux®, met andere woorden 52 gratis coupons, elk geldig voor een product uit het assortiment Chavroux® Piramide 150 g in een smaak naar keuze: natuur, bieslook of vijgen.

ARTIKEL 5 – NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PRIJS

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet worden overgedragen, verkocht of gereproduceerd. Het is ook verboden om de prijs gratis of in een veiling op internetsites aan te bieden. Als blijkt dat de winnaar toch probeert om de prijs te verkopen (bijvoorbeeld door deze te koop aan te bieden op een website, in een krant enz.), heeft Savencia het recht de prijs in te trekken zonder enige vergoeding of schadeloosstelling. De prijs komt dan weer ter beschikking van Savencia en kan aan een andere deelnemer worden toegekend.

ARTIKEL 6 – OVERHANDIGING VAN DE PRIJS

De winnaar wordt binnen een maand na het einde van de Wedstrijd schriftelijk op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs via een Instagram-bericht van het account @ilovecheese.be. De winnaar moet antwoorden op dat bericht en zijn contactgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer) doorgeven. Savencia kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitreiken van de prijs als het Instagram-account niet meer wordt gebruikt.

De prijs wordt per post naar de winnaar gestuurd.

Als de winnaar, om een reden buiten de wil van Savencia om, de prijs niet binnen drie maanden na het einde van de Wedstrijd in ontvangst neemt, verliest hij zijn aanspraak op de prijs en blijft de prijs eigendom van Savencia. In dat geval heeft de winnaar geen recht op een andere prijs of enige andere vorm van compensatie.

Let op: als de winnaar een verkeerde naam, e-mail, adres en telefoonnummer heeft opgegeven, behoudt de organisator zich het recht voor contact op te nemen met de eerstvolgende beste deelnemer.

ARTIKEL 7 – PERSOONLIJKE GEGEVENS

De deelnemers geven toestemming voor alle nuttige verificaties in verband met hun identiteit en hun woonplaats.

Elke valse verklaring, valse opgave van identiteit of foutief adres zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en, in voorkomend geval, terugbetaling van de prijs.

De deelnemer moet via een Instagram-bericht naar Ilovecheese de volgende gegevens sturen: voornaam, achternaam, adres, nummer, postcode, plaats en telefoonnummer.

Alle persoonsgegevens die Savencia ontvangt in het kader van de Wedstrijd zullen vertrouwelijk worden beheerd en behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en -wetgeving. De deelnemer geeft toestemming voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens zoals vereist voor de uitvoering van deze wedstrijd, met name de identificatie van de winnaars en de verzending van de prijzen. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het goede verloop van deze wedstrijd.

Deelnemers hebben het recht om hun gegevens te controleren en onjuiste gegevens te laten corrigeren door een e-mail te sturen naar info.marketing@savencia-fb.be of rechtstreeks per post naar:

Afdeling I Love Cheese

Savencia Fromage & Dairy nv

Kroonstraat 6

1050 Brussel

Elke deelnemer kan zich via dezelfde kanalen, kosteloos en te allen tijde, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Deelnemers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit, met name

– Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) – Autorité de protection des données (APD) voor in België woonachtige deelnemers

ARTIKEL 8 – INSTAGRAM

De deelnemer erkent dat de Wedstrijd wordt georganiseerd door Savencia en niet door Instagram. Instagram kan bijgevolg op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor elementen die verband houden met de Wedstrijd.

Savencia erkent dat Instagram® de Wedstrijd op geen enkele wijze heeft ondersteund, uitgevoerd of onderschreven of er op geen enkele andere wijze mee geassocieerd is.

ARTIKEL 9 – ALGEMENE BEPALINGEN

Savencia kan de inhoud van de prijs geheel of gedeeltelijk vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht de prijs om welke reden ook niet beschikbaar zijn, zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige compensatie of schadevergoeding.

Savencia behoudt zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of af te gelasten als omstandigheden in verband met de programmering, de techniek of de organisatie van de wedstrijd dat vereisen.

Als Savencia genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of af te gelasten, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Savencia niet aansprakelijk worden gesteld.

Mocht een bepaling van dit wedstrijdreglement ongeldig en/of niet-bindend zijn, dan heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Savencia zal deze bepaling vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.

Indien het verloop van deze wedstrijd wordt verstoord door een technisch incident, zal alles in het werk worden gesteld om de verstorende effecten op te heffen. Savencia kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die uit deze technische incidenten voortvloeit.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Savencia zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder verhaal uit te sluiten van elke deelname aan deze wedstrijd en/of andere door Savencia georganiseerde wedstrijden.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Savencia https://www.ilovecheese.be en kan desgewenst worden afgedrukt. Alle aanvullende publicaties met betrekking tot de wedstrijd gelden als reglementpunt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle beslissingen van Savencia in verband met deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht voor inwoners van België. Elk geschil met betrekking tot de wedstrijd en/of dit reglement moet vooraf aan Savencia worden voorgelegd. Indien er in onderling overleg geen oplossing kan worden gevonden, kan het geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.

ARTIKEL 10 – CONTACT

Onder voorbehoud van ARTIKEL 7 – Persoonlijke gegevens hierboven, moeten alle mededelingen ter attentie van de organisator van de actie (vragen, suggesties, opmerkingen, enz.) naar het e-mailadres info.marketing@savencia-fb.be worden gestuurd of rechtstreeks per post naar

Afdeling I Love Cheese

Savencia Fromage & Dairy NV

Kroonstraat 6

1050 Brussel